Kihon to 4th Kyu

Kihon/Basics 6th
Kyu
5th
Kyu
4th
Kyu
Essential Exercises Za ho Sitting
Kamae..Hanmi
Seiza-Hanza-Kamae
Taisabaki…Irimi-Tenkan
Ukemi-ushiro-mae-yoko
Bokken…Basic cut
Dojo etiquette
Rei ho
Shikko ho
Kamae…Ma-ai
Irimi ashi…Tsugi ashi
Tori fune
Shiho giri
Shomenuchi
Yokemenuchi
Tsuki
As
6th Kyu plus Ikkyo undo1-2-4-8…directions
Mae ukemi
As
5th Kyu plus Bokken…Shiho giriMae ukemi without arms
Shomen uchi Ikkyo
from contact
Ikkyo
Iriminage
Ikkyo
Irimi nage
Ikkyo
NikyoSankyo
Yonkyo
Irimi nage
Kote gaeshi
Yokomen uchi Shiho nage Shiho nage
Kote gaeshiKokyu nage
Tsuki Kote gaeshi Kote gaeshi
Irimi nage
Katate dori Shiho nage
Kokyu nage
Shiho nage
Kokyu nageKote gaeshi
Irimi nage (Gedan)
Shiho nage
Kokyu nageKote gaeshi
Irimi nage
Jodan/Chudan/Gedan
Ryote dori Suwari waza Kokyu ho Kokyu ho Kokyu ho
Shiho nageTenchi nage
Kokyu ho Shiho nageTenchi nage
Irimi nage
Jodan/Chudan/Gedan
Morote dori Kokyu
nage
Kokyu
nageIrimi nageIkkyo
Kata dori
Mune doriSode dori
Nikyo Nikyo
Kokyu nageTenchi nage
Ushiro
waza
Ryote/kata/hiji
IkkyoKokyu nage
Ryote/kata/hiji
IkkyoKokyu nage
Shiho nage
Irimi nage
Taninzugake
Multiple attack
Futari gakeKatate dori
Irimi nage
Tenchi nage
As
5th Kyu plus
Kokyu nageKote gaeshi